ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εταιρικό Προφίλ

company-profile-bannerΗ εταιρία ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ  ιδρύθηκε το 2016 από μία ομάδα έμπειρων στελεχών με μακρά εμπειρία στο χώρο των χρηματοδοτήσεων και της ανάπτυξης.

Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ερευνητικών και μελετητικών εργασιών, την αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον αναπτυξιακό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό, ενεργειακό, πολιτιστικό, κοινωνικό και ιατρικό τομέα, στον τομέα της κατάρτισης και της ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης Επιχειρήσεων καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα και Ιδιωτικό Τομέα.

Υπηρεσίες

Intrface with cogwheels

 • Ένταξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες και συμμετοχή της εταιρείας σε αυτά, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους φορείς χρηματοδότησης
 • Παροχή υπηρεσιών διοικητικής, επιστημονικής, τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε φορείς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
 • Διεξαγωγή στατιστικών μελετών.
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Τεχνολογικό Τομέα
 • Διενέργεια μελετών κατασκευής τεχνικών έργων και έργων στον Τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Περιβαλλοντικό Τομέα

 • Οργάνωση υπηρεσιών προστασίας της δημόσιας υγείας, η οργάνωση της αποκομιδής απορριμμάτων, η οργάνωση της ανακύκλωσης απορριμμάτων
 • Ανάπτυξη συστημάτων καθαριότητας οδών και οδοστρωμάτων και πλύσης των κάδων απορριμμάτων
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών (προώθηση της κομποστοποίησης και της οικιακής κομποστοποίησης)
 • Διενέργεια μελετών και έργων για την οργάνωση και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 • Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

19646897_ml

Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Κοινωνικό Τομέα

customer

 • Ένταξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες και συμμετοχή της εταιρείας σε αυτά, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους φορείς χρηματοδότησης
 • Παροχή υπηρεσιών διοικητικής, επιστημονικής, τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε φορείς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
 • Διεξαγωγή στατιστικών μελετών.
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Τεχνολογικό Τομέα
 • Διενέργεια μελετών κατασκευής τεχνικών έργων και έργων στον Τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Ενεργειακό Τομέα

 • Η προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας
 • Δραστηριότητες/Προϊόντα/Υπηρεσίες στον Πολιτιστικό Τομέα
 • Ο συντονισμός, η οργάνωση και η διεξαγωγή κάθε είδους εκδήλωσης για λογαριασμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών

thinkstockphotos-480351555-1003x1024

Πιστοποιήσεις

esyd-uni-logo-white

Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Προτύπου «ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015», με πεδίο εφαρμογής : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διοίκησης Εργου – Διαχείριση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Επικοινωνία

10 + 10 =

Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

:: Διεύθυνση : Λ. Μεσογείων 203, 11525 Αθήνα

:: Τηλέφωνο / FAX : 210 6727567

:: Email : info@gnosi-consulting.gr