CHOICE PLUS

ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Ξάνθου 33Β, Ν. Ψυχικό 15451 http://gnosi-consulting.gr/ Τηλ. – Φαξ : 2106727567 Email : info@gnosi-consulting.gr

Νέο Ψυχικό  13-1-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου  του έργου
«Choice plus Συνεργασία Ανοικτής Καινοτομίας για την Κυκλική Οικονομία»

 (Kωδικός ΓΓ2CL-0374321) με κωδικό ΟΠΣ 5184338

Έχοντας υπόψη:

 1. Την απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανπάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 71508 – 14-07-2022
 2. Το Τεχνικό Δελτίο της εγκεκριμένης πρότασης «CHOICE PLUS Συνεργασία Ανοικτής Καινοτομίας για την Κυκλική Οικονομία [ΓΓ2CL-0374321] με κωδικό ΟΠΣ 5184338
 3. Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Aνάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 5968) “Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/ 31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

εξειδικευμένους επιστήμονες που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της παρούσας για τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η επιστημονική  υποστήριξη του φυσικού αντικειμένου του έργου «Choice plus Συνεργασία Ανοικτής Καινοτομίας για την Κυκλική Οικονομία» και ειδικότερα:

 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (value chain) του τροφίμου μέσω μεθόδων & εργαλείων ανοικτής καινοτομίας
 • Υποστήριξη στην ανάλυση και ανάπτυξη ενός MIS συστήματος (Management Information System) για την βέλτιστη Διαλογή στην Πηγή Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ). Υποστήριξη στην ανάπτυξη  μίας εμπορικά εφαρμόσιμης μεθοδολογία για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων με σκοπό την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών υλικών με συνδυασμό ζύγισης κάδων απορριμμάτων, υπηρεσιών ταυτοποίησης παραγωγών αποβλήτων και αποτελεσμάτων πληρότητας (ογκομέτρησης) κάδων. Η εκτροπή των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή με τη συνεργασία των παραγωγών αποβλήτων είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικών με αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομίας τροφίμων και ποτών.

Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31/12/2023  

Παραδοτέα:

Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους του/της Ειδικού/ης Επιστήμονα, η συμμετοχή του σε όλες τις αναγκαίες συναντήσεις με τους εταίρους του έργου και τη διαχειριστική αρχή, η συμμετοχή του σε  σεμινάρια και στις  σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του Έργου.

Αμοιβή (τίμημα σύμβασης):

Η αμοιβή θα είναι τουλάχιστον ίση με τα νομίμως προβλεπόμενα  για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του εργαζόμενου, προσαυξημένη με τις προβλεπόμενες υπερωρίες και τις αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις  

Τόπος εκτέλεσης της εργασίας:

Ο/η επιλεγείς/επιλεγείσα υποψήφιος/α θα εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης στην Αττική, στις εγκαταστάσεις που θα του/της υποδείξει η ΓΝΩΣΗ ΙΚΕ, με την επιφύλαξη των μετακινήσεων (εντός ή εκτός Ελλάδος), που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της  σύμβασης.

                                                            ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

     Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει  :

 1. Να είναι Έλληνες/ίδες πολίτες.
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος   Πολυτεχνικής Σχολής – Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της  χώρας με ειδικότητα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης  ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
 3. Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα

Μη υποχρεωτικά προσόντα, αλλά εφόσον υπάρχουν προσμετρούνται υπέρ του υποψηφίου/ας

 • Να έχουν επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια γνωστικά αντικείμενα  διαχείρισης έργων διαχείρισης αποβλήτων μέσω της ταυτοποίησης του παραγωγού των αποβλήτων 
 • Να έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων – κυκλικής οικονομίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να στείλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα   (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της εταιρείας  μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΓΝΩΣΗ ΙΚΕ, Ξάνθου 33Β, 15451 Νέο Ψυχικό υπόψη κου Σταύρου Κυπραίου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6727567). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο βασικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης ή αποδεικτικό της υποβολής  του τίτλου στο  ΔΙΚΑΤΣΑ / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας, η οποία αίτηση να έχει υποβληθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. 
 4. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη  των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, δημοσιεύσεις κτλ). 

Η αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια και  η γνώση ξένων γλωσσών.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α. Πτυχιακές σπουδές  
·         Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Β. Γνώση Ξένης Γλώσσας            (υποχρεωτικά άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ. Εξειδίκευση στο Αντικείμενο  
Συναφής Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος ή  συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις Βαθμοί έως τρεις (3)
Δ. Επαγγελματική επάρκεια  
Αξιολογείται η συνολική εμπειρία του υποψηφίου και ειδικά σε θέματα  γνωστικά αντικείμενα  διαχείρισης έργων διαχείρισης αποβλήτων μέσω της ταυτοποίησης του παραγωγού των αποβλήτων  Βαθμοί έως  τρεις (3)
Ε. Προσωπικότητα – Συνέντευξη Βαθμοί έως  τέσσερις (4)


Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να πάρει ένας υποψήφιος είναι  10.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή του ειδικού επιστήμονα  θα γίνει από τριμελή επιτροπή και θα ελέγξει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται στα ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη.

Μέσα σε δέκα ημέρες  το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη η επιτροπή θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

Η παρούσα πρόσκληση  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας

.

Για τη ΓΝΩΣΗ ΙΚΕ

   ΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ

Το CHOICE Plus αποτελεί έργο της δεύτερης φάσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος  « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μετά από την 71508/14.07.2022 απόφαση ένταξης   της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας (ΑΔΑ: 69Η346ΜΤΛΡ-Υ1Θ). Το CHOICE plus αποτελεί ένα ενιαίο έργο που συνδιαμόρφωσαν 10 ανεξάρτητες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας CHOICE.

Το CHOICE Plus στοχεύει στην ενίσχυση της προτεραιότητας «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή» στην αλυσίδα αξίας (value chain) του τροφίμου. Η βέλτιστη στρατηγική της ενίσχυσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην αλυσίδα αξίας του τροφίμου είναι η ανάπτυξη Κυκλικής Οικονομίας η οποία ορίζεται με τον ακόλουθο διεθνώς κατοχυρωμένο ορισμό (Kirchherr, Reike and Hekkert, 2017): Η κυκλική οικονομία είναι εναλλακτική της παραδοσιακής ‘γραμμικής’ οικονομίας (παραγωγή, χρήση, απόρριψη), όπου τα προϊόντα κρατούνται σε χρήση όσο το δυνατόν περισσότερο, εξάγεται η μέγιστη δυνατή αξία από τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα, μετά από ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και των υλικών τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ειδικότερα σκοπεύει να υποστηρίξει την βιομηχανική έρευνα που θα ενισχύσει την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στο value chain του τροφίμου.

Το CHΟICE Plus υιοθετεί τον ορισμό για την «εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα» ως τη σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν.

Οι εταίροι θα υλοποιήσουν έργα βιομηχανικής έρευνας, με προδιαγραφές και διαδικασίες που θα καθοριστούν και θα υποστηριχθούν από το έργο προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο ποιότητας αλλά και η κοινή γλώσσα μεταξύ τους.

Όσον αφορά τη ΓΝΩΣΗ ΙΚΕ, η εταιρία έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 1.4: Ανάπτυξη MIS συστήματος για χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων προς παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

Αναλυτικά

Αφορά στην ανάλυση και ανάπτυξη ενός συστήματος MIS (Management Information System) για την βέλτιστη Διαλογή στην Πηγή Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ). Ειδικότερα θα αναπτυχθεί μια εμπορικά εφαρμόσιμη μεθοδολογία για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων με σκοπό την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών υλικών με συνδυασμό ζύγισης κάδων απορριμμάτων, υπηρεσιών ταυτοποίησης παραγωγών αποβλήτων και αποτελεσμάτων πληρότητας (ογκομέτρησης) κάδων. Η εκτροπή των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή με τη συνεργασία των παραγωγών αποβλήτων (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικών με αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομίας τροφίμων και ποτών.